Slika
Institut za sigurnost i okoliš d.o.o.Tuzla nudi i sljedeće projektantske usluge:

  • Izrada idejnih projekata
  • Izrada elaborata o pogodnosti lokacije
  • Izrada glavnih projekata ( arhitektura, građevina, hidro instalacije, mašinske instalacije i električne instalacije )
  • Revizija projektne dokumentacije
  • Stručni nadzor pri izgradnji objekata
  • Izrada elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije
  • Izrada projekata vatrodojavnih sistema
  • Izrada projekata sistema tehničke zaštite
0 0