Slika

PREGLED SREDSTAVA RADA

 

U skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti na radu ("Sl. novine FBiH", br. 79/2020) poslodavac je dužan da
 
 
a) organizuje poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na
radu,
b) vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i utvrđuje
poslove sa povećanim rizikom, na način i pod
uvjetima utvrđenim ovim zakonom,
c) omogući radniku da se prije stupanja na rad upozna
sa mjerama sigurnosti i zaštite na radu,
d) donese interni akt o zaštiti na radu,
e) obavještava radnike, sindikat i povjerenika za zaštitu
na radu o uvođenju novih tehnologija i sredstava za
rad, te opasnostima i štetnostima po zdravlje radnika
i izdaje uputstva za siguran rad,
f) osigurava da planiranje i uvođenje novih tehnologija
bude predmet savjetovanja sa radnicima i/ili
njihovim povjerenikom za zaštitu na radu u vezi sa
posljedicama po sigurnost i zdravlje izazvanih
izborom opreme, uvjeta rada i radne okoline,
g) osposobljava radnike za siguran rad,
h) osigurava radnicima sredstva i opremu lične zaštite i
njihovo korištenje,
i) osigurava periodične ljekarske preglede radnika koji
rade na poslovima na kojima postoje povećani rizici
po zdravlje i preduzima mjere za sprječavanje
nastanka invaliditeta i profesionalnih oboljenja
radnika,
j) osigurava periodične preglede sredstava rada i
sredstava i opreme lične zaštite pri radu, u skladu sa
tehničkim standardima,
k) osigurava periodične preglede i ispitivanja fizičkih,
hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnoj
okolini,
l) osigurava periodične preglede i ispitivanja sredstava
rada i opreme, radnih i pomoćnih prostorija i
sredstava i opreme lične zaštite, koji ne podliježu
obaveznim periodičnim pregledima i ispitivanjima,
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim općim
aktom,
m) provodi mjere zaštite od požara u skladu sa
posebnim propisima,
n) provodi mjere za osiguranje prve pomoći,
o) unaprjeđuje sigurnost i zaštitu zdravlja na radu,
p) obavještava nadležnu inspekciju rada o svakom
smrtnom slučaju, nesreći koja je zadesila jednog ili
više radnika, težoj povredi, profesionalnom
oboljenju, svakoj pojavi ili bolesti koje pogađaju
više od jednog radnika i svakoj pojavi koja bi mogla
ugroziti život ili zdravlje radnika na radu,
r) obavještava nadležnu inspekciju o početku i
završetku radova na izgradnji, montaži, zamjeni
opreme, remontu i rekonstrukciji objekata.


 
Periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama odnosno sredstva lične zaštite vrši organizacija koja ispunjava uslove u pogledu kadrova i tehničke opreme.
 
 
 
 
Slika

OBUKA I PROVJERA ZNANJA UPOSLENIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 

Članovima 48.  i  49.  Zakona o zaštiti na radu  ("Sl. novine FBiH", br. 79/2020) utvrđeno je da se, prije  raspoređivanja radnika na radno mjesto i kada se vrše promjene u tehničko –tehnološkom procesu odnosno procesu rada, vrši obavezna obuka iz oblasti zaštite na radu, u skladu sa programom koji se donosi u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Po izvršenoj obuci, organizacija odnosno poslodavac, dužni su izvršiti provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad na radnom mjestu. Obuku radnika i provjeru sposobnosti iz oblasti zaštite na radu mogu vršiti radnici s visokom ili višom stručnom spremom.

U organizacijiama, odnosno kod poslodavca, kod kojih postoje radna mjesta sa posebnim uslovima rada, poslove zaštite na radu mogu obavljati radnici koji imaju visoku ili višu stručnu spremu zaštite na radu VI stepena ili višu stručnu spremu iz tehničke grupacije.

Radnik koji prilikom provjere sposobnosti ne pokaže zadovoljavajući uspjeh ne može raditi na radnom mjestu sve dok se ne osposobi za bezbjedan rad.

U slučaju iz prethodnog stava radnik će se rasporediti na radno mjesto koje odgovara stepenu njegove stručne spreme određene vrste zanimanja, znanju i sposobnostima.

U toku obučavanja iz oblasti zaštite na radu, radnik se upoznaje, naročito sa:

1. Tehničko – tehnološkim procesima i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima radnog mjesta na koje je rasporenen;

2. Opasnostima koje ugrožavaju bezbjednost na radu, korištenjem sredstava rada i opreme i načinom upotrebe štetnih materija;

3. Mjerama zaštite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predvinaju i sprovode;

4. Upotrebom odgovarajućih sredstava rada i opreme i odgovarajućih sredstava lične zaštite, kao i pravilnim i namjenskim korišćenjem urenaja i sredstava kojima se služi pri radu;

5. Pravima i dužnostima u sprovonenju propisa i mjera zaštite na radu i posljedicama zbog nepridržavanja propisa i mjera zaštite na radu;

6. Pružanjem prve pomoći;

7. Organizacijom zaštite na radu;

8. Korištenjem protivpožarnih aparata.

Ako organizacija odnosno poslodavac nisu u mogućnosti da izvrše obuku radnika u smislu prethodnog stava, te poslove povjeriće organizaciji registrovanoj za tu djelatnost.

Prema članu 23. Zakona o zaštiti na radu  ("Sl. novine FBiH", br. 79/2020) poslodavac je obavezan svojim internim aktom o zaštiti na radu utvrditi organizaciju provođenja zaštite na radu, pravila prevencije i zaštite, poslove sa povećanim rizikom, poslove na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena, način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, i drugih radnika, sredstva i opremu lične zaštite koja pripadaju radniku, te prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu i drugih radnika u ovoj oblasti, kao i druga pitanja od značaja za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Osnov za izradu internog akta iz oblasti zaštite na radu je akt o procjeni rizika na mjestu rada koji sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Zakon o zaštiti na radu 2020. godina
https://fmrsp.gov.ba/?p=6288
Podzakonski akti iz oblasti zaštite na radu (Pravilnici)
https://fmrsp.gov.ba/?page_id=4682
Slika

PROVJERA ISPRAVNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA


Provjeravanje električnih instalacija prema normi BAS HD 60364-6 sastoji se od pregleda i ispitivanja.

 

1. Provjeravanje električne instalacije vizuelnim pregledom

Prema normi BAS HD 60364-6 pregled uključuje:

1.1.Način zaštite od električnog udara

1.2.Prisustvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja vatre i prisustvo zaštite od toplinskih učinaka

1.3.Odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona

1.4.Odabir i udešenost zaštitnih i nadzornih naprava

1.5.Postojanje i ispravan smještaj prikladnih uređaja za odvajanje i sklapanje

1.6.Odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima

1.7.Ispravno označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča

1.8. Da se jednopolni sklopni uređaj nalazi na linijskim vodičima

1.9.Postojanje shema, natpisa upozorenja i slično

1.10.Označavanje strujnih krugova, nadstrujnih uređaja, sklopki, stezaljki i sl.

1.11.Primjerenost spojeva vodiča

1.12.Postojanje i svrsishodnost zaštitnih vodiča uključivo vodiča zaštitnog izjednačavanja potencijala i dodatnog izjednačavanja potencijala

1.13.Dostupnost opreme za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje

 

2.          Ispitivanje električne instalacije

Ispitivanje se izvodi sljedećim redom:


RB

Vrsta Ispitivanja

Metoda ispitivanja

2.1.

Neprekinutost zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačenje potencijala

Član 194. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskon napona ( Sl.list SFRJ br.53/88 ); JUS N.B2.741

IEC 60364-6 61.3.2, oprema prema IEC 61557-4

2.2.

Električna otpornost izolacije

Član 195. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskon napona ( Sl.list SFRJ br.53/88 )

IEC 60364-6 61.3.3, oprema prema IEC 61557-2

2.3.

Električno odvajanje dijelova pod naponom

Član 196. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskon napona ( Sl.list SFRJ br.53/88 )

2.4.

Električna otpornost zidova i podova

Član 197. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskon napona ( Sl.list SFRJ br.53/88 ) ; JUS N.B2.761

2.5.

Zaštita od indirektnog dodira

Mjerenje impedanse petlje kvara; JUS N.B2.763

IEC 60364-6 61.3.6.3,61.3.11 oprema prema IEC 61557-3

Provjera djelovanja zaštitnog uređaja diferencijalne struje; JUS N.B2.764

IEC 60364-6 61.3.6.1,61.3.7. oprema prema IEC 61557-6

Mjerenje otpornosti uzemljivača; JUS N.B2.762

IEC 60364-6 61.3.6.2, oprema prema IEC 61557-5

 

MJERNA OPREMA:

  •        Instrument za potpuno testiranje električnih instalacija po standardu EN61557; METREL Eurotest XC, MI 3152, serijski broj: 15450008
  •           Strujna kliješta METREL, A1018, serijski broj: 15500084

 

MJERNE FUNKCIJE  MI3152

·         Otpor izolacije istosmjernim naponom od 50 V do 1000 V;

·         Kontinuitet PE vodiča 200 mA DC testnom strujom uz promjenu polariteta;

·         Kontinuitet PE vodiča 7 mA testnom strujom bez okidanja RCD;

·         Impedansa linijska/petlje;

·         Impedansa petlje saTrip Lock RCD funkcijom;

·         TRMS napon i frekvencija;

·         Redoslijed faza;

·         Snaga i harmonici;

·         RCD test (opšti i selektivni, tip AC, A, F, B, B+);

·         Mjerenje uzemljenja (3-žično i metoda sa dvije stezaljke);

·         Specifični otpor tla;

·         Ispitivanje izolacije nadzornih naprava;
 
0 0