Slika
OBUKA I PROVJERA ZNANJA UPOSLENIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

U skladu s članom 128. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima.

Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti i načinu provođenja mjera zaštite od požara. 

Potrebno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica prema programu obuke zaposlenika i pravnih lica u državnim organima i drugim institucijama.
Slika
IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

Pri projektovanju građevina u kojima se proizvode ili skladište eksplozivne materije, zapaljive tečnosti gasovi, kao i privrednih industrijskih građevina u kojima se ugrađuju postrojenja, uređaji i instalacije sa korištenjem zapaljivih tečnosti ili gasova, te građevina za kolektivno stanovanje (izuzev građevina individualnog stanovanja), industrijskih građevina i građevina za javnu upotrebu, obavezno se u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu izrađuje elaborat zaštite od požara, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.
Slika

PROVJERA ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA, OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Vlasnik ili korisnik građevine mora prije početka upotrebe ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara pribaviti potvrdu o ispravnosti i funkcionalnosti sistema, kao i vršiti njegovu stalnu tehničku kontrolu, u skladu sa članom 47. zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, tehničkim propisima i uputstvima prizvođača, koji se odnose na ta pitanja.

Slika

STRUČNA OCJENA

Radi dobivanja rješenja o odobrenju za građenje, investitor je dužan uz glavni projekat za građevine priložiti i stručnu ocjenu i mišljenje od ovlaštenog pravnog lica, da su u tehničkoj dokumentaciji u potpunosti primjenjeni propisi, standardi i drugi normativi zaštite od požara, te da je osigurana funkcionalnost i efikasnost projektom predviđenih mjera zaštite od požara.

0 0