Dobro došli

ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Slika

Djelatnost Okoliš:

Institut se bavi izradom sljedeće dokumentacije iz oblasti okoliša:

1. Izrade studija uticaja na okoliš za dobivanje okolinske dozvole;

2. Izrada zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola;

3. Izrada elaborata uticaja na okoliš;

4. Izrada planova upravljanja otpadom;

5. Izrada planova prilagođavanja za deponije;

6. Izrada planova sprečavanja nesreća velikih razmjera;

7. Mjerenje buke i vibracija;

8. Mjerenje komfora radne sredine;

9. Konsultantske usluge iz različitih oblasti okoliša.

Studija uticaja na okoliš
Studija o uticaju na okoliš se izrađuje na osnovu odredbe člana 54. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 33/03 i 38/09) i člana 12. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvole  („Službene novine FBiH“, br. 19/04).  
Studija o uticaju na okoliš treba da sadrži minimalno: 
1. Opis predloženog projekta;
2. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom; 
3. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš;
4. Opis mjera za ublažavanje negativnih efekata;
5. Nacrt osnovnih alternative;
6. Netehnički rezime;
7. Naznaka poteškoća.
 
Izrada Planova aktivnosti
Izrada Plana aktivnosti se izrađuje u skladu sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za izdavanje okolinske dozvole, a u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (''Službene novine FBiH'', br. 33/03; 38/09).                                            
Plan će obuhvatiti slijedeće:
 
1. naziv i adresu investitora/operatera pogona i postrojenja;
2. lokacije pogona i postrojenja prikazana na planu;
3. opis djelatnosti pravnog lica, vrsta proizvoda i godišnji kapacitet proizvodnje i broj uposlenika;
4. opis pogona i postrojenja (tehnološke i tehničke cjeline sa shemama uključujući pomoćne objekte kao i opremu za smanjenje negativnog uticaja);
5. datum početka rada pogona odnosno postrojenja;
6. studiju o zagađenosti u “nultom“ stanju onečišćenja koja obrađuje trenutno stanje okoliša na datoj lokaciji, popis mjesta nastanka kao i kvantitativne i kvalitativne karakteristike svih otpadnih tokova (otpad, buka, emisije u zrak, otpadne vode) uz prikaz emisionih mjesta na mapi lokacije. Priložiti dokaz o mjerenju emisija iz emisionih mjesta kao i podatke o monitoringu stanja okoliša na lokaciji dobivenih od ovlaštene institucije;
7. lista sirovina i pomoćnih materijala uključujući hemijske supstance i gorivo (naziv sirovine, godišnja potrošnja, potrošnja po jedinici proizvoda, ukupni godišnji trošak, opis komponenti ili osobina sa značajnim efektima po okoliš, metoda nabavke, skladištenja i transfera);
8. izvor vodoopskrbe, ukupna potrošnja vode i potrošnja po jedinici proizvoda izvori energije, ukupna potrošnja i potrošnja po jedinici proizvoda;
9. mjere za održavanje i čišćenje opreme;
10. opis postojećeg monitoringa;
11. opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija, postojećih mjera za svođenje upotrebe sirovina, vode i energije na minimum, opis konačnog tretmana otpadnih tokova (pročišćavanje i konačno zbrinjavanje) i njihova usporedba sa onim datim u najboljoj raspoloživoj tehnologiji;
12. analiza podataka o potrošnji sirovina i emisijama u skladu sa propisima o graničnim vrijednostima emisija i preporukama datim u dokumentu o najboljoj raspoloživoj tehnologiji;
13. spisak aktivnosti i mjera za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja kao i racionaliziranje potrošnje sirovina i prirodnih resursa (vode i energije) sukladno dokumentu o najboljoj raspoloživoj tehnologiji i rokove za poduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera;
14. prijedlog monitoring plana sukladno propisima i rokovi za poduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera;
15. mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija;
16. plan za sprječavanje nesreća velikih razmjera i rokove za poduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera, odgovorne osobe sukladno Pravilniku o sadržaju Izvješća o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutarnjih i vanjskih planova intervencije;
17. način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera;
18. financijska procjena za izvršenje plana na godišnjem nivou;
19. plan za prestanak rada ukoliko postrojenje odnosno pogon prstaje sa radom prije 31.12.2007. godine;
20. prilog: izvod iz prostorno – planske dokumentacije, prijepis svih dozvola, prijepis postojećih elaborata (zaštita okoliša, protupožarna zaštita, sigurnost na radu);     
21. u slučaju da je postojeći pogon deponija osim podataka iz tač1.-20. ovog člana plan mora sadržavati i prijedlog mjera prilagodbe po fazama i minimum uslova propisanih u Pravilniku o sadržaju plana prilagođavanja, upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ (“Službene novine F BiH“, br. 9/05) i tada se Plan aktivnosti smatra planom prilagođavanja u smislu ovog Pravilnika.  
 
Izrada zahtjeva za izdavanje okolinskih dozvola
Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, se izrađuje a u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (''Službene novine FBiH'', br. 33/03; 38/09) 
Zahtjev za izdavanjem okolišnog dopuštenja treba da sadrži: 
 
 ime i adresu operatora/investitora; 
 lokaciju pogona i postrojenja kao i opis; 
 pogona i postrojenja i djelatnosti (plan, tehnički opis rada, itd); 
 osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje; 
 izvora emisija iz pogona i postrojenja; 
 stanja lokacije pogona i postrojenja; 
 prirode i količine predviđenih emisija iz pogona i postrojenja u okoliš (zrak, voda, tlo) kao i dentifikacija značajnih uticaja na okoliš; 
 predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprječavanje ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja; 
 mjera za spriječavanje proizvodnje i povrat korisnog materijala iz otpada koji proizvodi postrojenje; 
 ostalih mjera radi usklađivanja s temeljnim obvezama operatora, posebno mjera nakon zatvaranja postrojenja; 
 mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov uticaj; 
 predviđenih alternativnih rješenja; 
 preslika zahtjeva za dobijanje drugih dopuštenja koja će biti izdana zajedno s okolišnim dopuštenjem i 
 netehnički sažetak.
 

Izrada plana upravljanja otpadom

 

 

Plan upravljanja otpadom, se izrađuje a u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (''Službene novine FBiH'', br. 33/03; 72/09)

 

Izradom plana upravljanja otpadom

 

je sprovođenje propisanih mjera postupan sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, recikliranja i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o odlagalištima posle zatvaranja. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja i života ljudi i okoliša kontrolom i mjerama smanjenja: zagađenja vode, vazduha i zemljišta; opasnosti po biljni i životinjski svijet; opasnosti od nastajanja udesa, požara ili eksplozije; negativnih uticaja na predjele i prirodna dobra posebnih vrednosti i nivoa buke i neprijatnih mirisa.

 

 

Plan upravljanja otpadom je zakonska obveza svakog operatora postrojenja za koje je potrebna okolinska dozvola.
0 0