Naslov članka

Slika
Institut za sigurnost i okoliš d.o.o. Tuzla je ovlaštena firma za izradu Akta o procjeni rizika na radnom mjestu.

Zakon o zaštiti na radu (Službene novine FBiH br.79/20) uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
Navedeni Zakon propisuje obaveznu izradu Akta o procjeni rizika radnih mjesta od strane Poslodavca.

Procjena rizika zasniva se na sistematskom evidentiranju i procjenjivanju svih štetnih faktora u procesu rada, mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini koje mogu da prouzrokuju povredu na radu, profesionalno oboljenje ili bolest u vezi sa radom.
Procjena rizika zasniva se na analizi vjerovatnoće nastanka i težine moguće povrede na radu, oštećenja zdravlja, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom prouzrokovanih na radnom mjestu i u radnoj sredini.

Akt o procjeni rizika sadrži:

a) opšte podatke o poslodavcu,

b) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,

v) pregled organizacije rada,

g) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini,

d) procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,

đ) utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika u odnosu na utvrđene opasnosti i štetnosti i

e) zaključak.

Procjena rizika radnih mjesta vrši se za svako radno mjesto navedeno u sistematizaciji radnih mjesta Poslodavca.
U okviru procjene vrše se mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine.


0 0